اخبار فرانسه نابود کردن کالاهای لوکس فروش نرفته را ممنوع می‌کند

فرانسه نابود کردن کالاهای لوکس فروش نرفته را ممنوع می‌کند